09128050971

تقویم رومیزی پایه کارتی

لطفاََ تعداد برگه های مورد نظر خود را مشخص فرمایید:
لطفاََ رنگ فنر را انتخاب نمایید:
لطفاََ نوع چاپ برگه اول تقویم را مشخص نمایید:
لطفاََ نوع چاپ روی سایر برگه های تقویم را مشخص نمایید:
لطفاََ نوع چاپ پشت برگه های تقویم را مشخص نمایید:
لطفاََ نوع چاپ روی پایه را مشخص فرمایید:
انواع فایل های مجاز : jpeg, pdf, حداکثر اندازه فایل: 2 GB.